Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Ogólne Warunki Umów

 

Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowo Produkcyjnego "HYDROMIX" Export-Import Jarosław Trawiński (NIP: 8791117090, REGON: 870477139)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej „OWU”) stosuje się do wszystkich umów zawieranych/realizowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "HYDROMIX" Export-Import Jarosław Trawiński (NIP: 8791117090, REGON: 870477139), zwanym w treści OWU „Hydromix”.

2.      Niniejsze OWU wyłączają wszelkie inne OWU, w tym OWU stosowane przez Kontrahentów Hydromix w zakresie, w jakim są one niezgodne z niniejszymi OWU. Zmiana, ograniczenie lub wyłączenie postanowień niniejszych OWU, wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Hydromix, z wyraźnym wskazaniem zakresu zmiany, ograniczenia lub wyłączenia OWU.

3.      Postanowienia niniejszych OWU mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

4.      Kontrahent składający zamówienie w Hydromix wyraża zgodę na stosowanie niniejszych OWU.

 

§ 2. Zamówienia

1.      O ile strony nie postanowią wyraźnie inaczej, wszelkie zamówienia w Hydromix powinny być składane w formie pisemnej, przez co rozumie się również złożenie zamówienia przy pomocy faksu, e-maila lub sms-a, przy czym złożenie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia przez Hydromix.

2.      Uzgodnione przez strony terminy realizacji zamówień rozpoczynają swój bieg od dnia pisemnego potwierdzenia przez Hydromix przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin wskazany w poprzednim zdaniu ulega przedłużeniu w przypadku zmiany warunków dotyczących realizacji umowy lub wystąpienia wątpliwości odnośnie jej warunków.

3.      Termin realizacji zamówienia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Hydromix wysłał towar do Kontrahenta. Hydromix nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówień powstałych na skutek siły wyższej (przez co rozumie się w szczególności: strajk, wojnę, epidemię, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, czynniki atmosferyczne) oraz na skutek okoliczności, za które Hydromix nie ponosi winy lub których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w szczególności za przerwę lub opóźnienie w dostawach towarów, energii elektrycznej, awarii, zakłóceń transportowych). Wystąpienie wspomnianych w poprzednich zdaniach okoliczności powoduje przedłużenie terminu wykonania zamówień.

4.      Hydromix jest uprawniony do wstrzymania realizacji każdego zamówienia w przypadku gdy Kontrahent posiada zadłużenie względem Hydromix lub wystąpiły wątpliwości co do zakresu wzajemnych rozliczeń. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie oraz przyczynach wstrzymania realizacji zamówienia.

 

§ 3. Płatności, wydanie towaru

1.      Strony obowiązuje cena i warunki ustalone przy zawarciu Umowy i potwierdzone w fakturze VAT wystawionej przez Hydromix. Kontrahent zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Hydromix zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze.

2.      Odbiór przedmiotu umowy lub wydanie odpowiednich dokumentów następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Hydromix, o ile strony pisemnie nie postanowiły inaczej.

3.      O ile strony nie postanowiły pisemnie inaczej wydanie towaru Kontrahentowi lub przewoźnikowi stanowi podstawę do wystawienia przez Hydromix faktury VAT w dniu dokonania wspomnianych czynności. Hydromix jest upoważniony do wystawienia faktury/faktur bez podpisu Kontrahenta.

4.      Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Hydromix podany na fakturze VAT, w przypadku płatności we wskazanej formie.

5.      W przypadku wysyłki lub przewozu towaru przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Kontrahenta następuje z chwilą wydania towaru przez Hydromix osobie / podmiotowi wykonującemu transport. W przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn, za które odpowiada Kontrahent, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta w momencie powiadomienia go o gotowości Hydromix do dostarczenia towaru.

6.      Hydromix w przypadku otrzymania informacji o złej sytuacji finansowej Kontrahenta, może żądać dokonania przez Kontrahenta natychmiastowej zapłaty należności, bez względu na ustalone terminy płatności.

 

§ 4. Reklamacje, gwarancja, rękojmia za wady

1.      Kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie sprawdzić towar zakupiony od Hydromix.

2.      Wszelkie reklamacje jakościowe lub ilościowe powinny być sygnalizowane Hydromix niezwłocznie przez Kontrahenta (np. telefonicznie), oraz następnie składane niezwłocznie w formie pisemnej, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku gdyby wady towarów ujawniły się w terminie późniejszym reklamacje jakościowe powinny być zgłoszone najpóźniej w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ich wystąpienia. Termin reklamacji uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem reklamacja wraz z reklamowanym towarem wpłynęła do Hydromix.

3.      Każda pisemna reklamacja składana Hydromix powinna zawierać szczegółowo:

a)      określenie miejsca i daty jej sporządzenia,

b)      oznaczenie kupującego,

c)      oznaczenie reklamowanego towaru oraz kopię dokumentu (np. rachunku, faktury) potwierdzającego zakup,

d)      oznaczenie miejsca, daty, godziny oraz okoliczności, w których stwierdzono podstawę do zgłoszenia reklamacji, wskazanie potencjalnych przyczyn oraz skutków związanych z reklamacją, wskazanie poczynionych ustaleń,

e)      oznaczenie wszelkich dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w pkt d) w sposób umożliwiających ich identyfikację, w tym danych świadków, dokumentów, ewentualnych zdjęć, itp.,

f)        dane oraz podpisy osób ją sporządzających.

4.      Wraz z reklamacją Kontrahent zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar, przez co rozumie się dostarczenie go do Hydromix, o ile strony wyraźnie nie uzgodniły pisemnie inaczej. Koszty związane z dostarczeniem towaru w związku z reklamacją ponosi Kontrahent.

5.      Kontrahent powinien umożliwić natychmiastową weryfikację przez Hydromix okoliczności wskazanych w reklamacji oraz dochować należytej staranności w celu zabezpieczenia interesów oraz ewentualnych praw przysługujących Hydromix w związku z reklamacją. Złożenie przez Kontrahenta reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za reklamowany towar.

6.      W przypadku jeżeli towary oferowane przez Hydromix są objęte gwarancją Kontrahent jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnej reklamacji towaru bezpośrednio do producenta.

7.      Hydromix ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę poniesioną przez Kontrahenta z winy umyślnej. Odpowiedzialność Hydromix z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.      Hydromix poinformuje o stanowisku odnośnie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni w przypadku konieczności podjęcia przez Hydromix czynności niezbędnych do weryfikacji reklamacji. Hydromix zobowiązuje się podjąć działania w celu wsparcia Kontrahenta w realizacji roszczeń reklamacyjnych od właściwego podmiotu.

9.      W przypadku niezachowania przez Kontrahenta wymagań wskazanych w pkt 1 – 5 paragrafu Kontrahent traci prawo do reklamacji.

10.  Łączna maksymalna odpowiedzialność Hydromix w zakresie roszczeń i zobowiązań Kontrahenta, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem czy nie, nie może przekroczyć 10 krotności ceny wynikającej z faktury za towar, co do którego zgłoszono i wykazano wady.

11.  Hydromix odpowiada wyłącznie za wady, które powstały wskutek prawidłowego korzystania z towarów stanowiących przedmiot umowy zawartej z Kontrahentem. Odpowiedzialność Hydromix jest wyłączona, jeżeli uszkodzenie towaru nastąpiło w wyniku nieprawidłowości leżących po stronie innych podmiotów niż Hydromix, w szczególności nieuprawnionej naprawy, instalacji lub modyfikacji dostarczonych przez niego elementów.

§ 5. Zastrzeżenie prawa własności towarów

1.      Wszystkich towary sprzedawane przez Hydromix z odroczonym terminem płatności stanowią własność Hydromix do momentu uiszczenia przez Kontrahenta całości należnej za nie ceny. Kontrahent ponosi koszty przechowania oraz ryzyko przypadkowej utraty oraz uszkodzenia przekazanych mu przez Hydromix towarów, choćby nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Kontrahenta.

2.      Kontrahent jest zobowiązany przechowywać posiadany przez niego towar należący do Hydromix w taki sposób, by był on wyodrębniony i można było jednoznacznie ustalić co wchodzi w jego skład.

3.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Kontrahenta, w szczególności w przypadku nieterminowej płatności za towar niezależnie od pozostałych uprawnień Hydromix może zażądać zwrotu pobranych przez Kontrahenta towarów stanowiących nadal własność Hydromix. Koszty związane ze zwrotem ponosi Kontrahent.

4.      Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni poinformować Hydromix o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wykonanie obowiązków objętych niniejszym paragrafem, w szczególności dotyczy to przypadku zajęcia towarów należących do Hydromix w przypadku prowadzenia przeciwko Kontrahentowi postępowania egzekucyjnego.

 

§ 6. Pozostałe postanowienia

1.      O ile strony pisemnie nie postanowią inaczej, prawo potrącenia przysługuje Kontrahentowi Hydromix tylko i wyłącznie w sytuacji, w której wierzytelność Kontrahenta jest prawomocnie stwierdzona lub jest bezsporna i uznana na piśmie przez Hydromix.

2.      Kontrahent nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Hydromix przenieść wierzytelności wynikających z umowy łączącej strony na osobę trzecią.

3.      Wszelkie spory wynikające z umów zawartych pomiędzy Hydromix a Kontrahentem lub w związku z tymi umowami, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Hydromix.

4.      Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Hydromix a Kontrahentem jest prawo polskie.

5.      W przypadku wyraźnego wyłączenia z OWU przez strony któregokolwiek z ich postanowień, pozostałe postanowienia OWU zachowują pełną ważność i moc prawną. Nieważność, bezskuteczność lub niemożliwość wykonania niektórych z postanowień niniejszych OWU nie ma wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień OWU. W takim wypadku niniejsze OWU wiążą nadal, jako całość, a w miejsce postanowień dotkniętych wadami wchodzą odpowiednie przepisy prawa, realizujące w najszerszym dopuszczalnym stopniu cel umowy.

6.      W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.